• slidebg1

BESEDA, DVE O KNJIGI

Knjiga Dobro Da Vem je posebna tudi zaradi tega, ker je kot prva tovrstna knjiga s področja DDV v Sloveniji namenjena zaposlenim v vseh poslovnih funkcijah. Zato sem njeno vsebino podal na enostaven, razumljiv in praktičen način.

Na začetnih 70 straneh podajam temelje poznavanja DDV, kjer s praktičnimi primeri predstavim vse izraze, pojme, duh in filozofijo DDV. Navedeni so tudi vsi predpisi, kateri opredeljujejo vsebino DDV, poseben poudarek pa je dan evropski sodni praksi. S prikazom slovenske prakse na področju DDV, tudi s številkami, poudarim pomen poznavanja DDV. Vse to bi moral poznati prav vsak.

V nadaljevanju knjige je poudarek na retrospektivi življenjskega ciklusa poslovnega subjekta od njegove ustanovitve pa vse do prenehanja poslovanja, seveda vedno v povezavi z DDV. Meni osebno ljuba so še posebej področja, kjer se dotaknem posebnosti, katere bi morali do popolnosti obvladovati komercialisti, opredelim nekatere najpogostejše napake na področju DDV in način njihove odprave, prikažem vsebino izdanih računov z zanimivimi primeri …

O AVTORJU

Glede na to, da berete tole besedilo, predpostavljam, da vas zanima moja nova knjiga.
Dovolite mi, da vam najprej zastavim eno vprašanje:

KAJ VAM PREDSTAVLJA DOBRO DODANO VREDNOST?

Mogoče denar? Boljša služba? Ali preprosto le več časa zase?

Prepričan sem, da lahko pripomorem k povečanju vaše dodane vrednosti, karkoli vam le-ta predstavlja. Seveda le pod pogojem, če ste komercialist, pravnik, podjetnik, direktor, informatik, svetovalec, revizor, finančnik … navsezadnje tudi računovodja. Torej nekdo, ki je posredno ali neposredno povezan z davkom na dodano vrednost.

P.S. Če se nisem že prej predstavil … Moje ime je Damijan Špes. Kot podjetnik, direktor, lastnik, predvsem pa specializirani davčni strokovnjak s področja DDV se opravičujem, da sem to knjigo napisal šele sedaj. Ne glede na to, da je to že moja šesta knjiga v tiskani obliki s področja DDV, menim, da bo največ pripomogla k vaši dodani vrednosti zaradi svoje enostavnosti in razumljivosti kot prva tovrstna knjiga nasploh v Sloveniji.

KAZALO KNJIGE

A. UVOD 10
I. NAGOVOR AVTORJA KNJIGE 10
II. UVOD JE OBVEZNO BRANJE 12
2.1. DDV mora biti predmet obravnave v vseh poslovnih funkcijah 12
2.2. Odgovornost in DDV 14
2.3. Pomen DDV za slovenski proračun in ugotovitve davčnega nadzora 17
III. POENOSTAVITVE ZA PREDSTAVLJENE PRIMERE 20
B. DOBRO DA VESTE – OSNOVE DDV 21
IV. KAJ – KDO OBLIKUJE SLOVENSKO DAVČNO PRAKSO S PODROČJA DDV 21
4.1. Zakonodaja 22
4.1.1. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 23
4.1.2. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV) 24
4.1.3. Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo 25
4.1.4. Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost 26
4.1.5. Pravilniki o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvare …) 27
4.1.6. Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) 28
4.1.7. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (KNCT) 28
4.1.8. Direktiva sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (Direktiva Sveta 2006/112/ES) 29
4.1.9. Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost(Izvedbena uredba) 32
4.2. Sodna praksa 33
4.3. Pojasnila FURS - MF 38
4.4. Praksa pri izvajanju davčnega nadzora s strani FURS 39
V. PODROBNEJŠA OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH IZRAZOV S PODROČJA DDV 41
5.1. DDV 41
5.2. Načela DDV 42
5.2.1. Načelo nevtralnosti 42
5.2.2. Načelo varstva legitimnega pričakovanja 43
5.2.3. Načelo sorazmernosti 45
5.3. Ozemlja 46
5.4. Davčni zavezanec 48
5.4.1. Mali davčni zavezanec 49
5.4.2. Davčni zavezanec oziroma davčni zavezanec, identificiran za namene DDV 50
5.4.3. Atipični davčni zavezanec 51
5.5. Identifikacijska številka za namene DDV 52
5.6. Obdavčljive transakcije 57
5.6.1. Dobava blaga 60
5.6.2. Pridobitev blaga znotraj Unije 62
5.6.3. Uvoz blaga 62
5.6.4. Opravljanje storitev 62
5.7. Kraj opravljanja obdavčljivih transakcij 63
5.8. Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV 65
5.9. Davčna osnova 66
5.10. Davčne stopnje 69
5.11. Odbitek DDV in vračilo DDV, ki je bil obračunan s strani davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi 71
5.11.1. Odbitek DDV 71
5.11.1.1. Odbitni delež 74
5.11.2. Vračilo DDV, obračunanega s strani davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi 75
5.11.2.1. Vračilo DDV, obračunanega s strani davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici 75
5.11.2.2. Vračilo DDV, obračunanega s strani davčnega zavezanca s sedežem v tretji državi 76
5.12. Plačnik DDV 78
5.12.1. Obrnjeno davčno breme 79
5.12.2. Solidarna odgovornost za plačilo DDV 81
5.13. Davčni obračun za namene DDV in davčna obdobja 82
5.13.1. Davčni obračun za namene DDV na podlagi plačane realizacije 84
5.13.2. Rok za predložitev davčnega obračuna za namene DDV davčnemu organu 84
5.13.3. Rok za plačilo davčne obveznosti iz naslova DDV 86
5.14. Posebne ureditve 86
5.14.1. Posebna ureditev za potovalne agencije 87
5.14.2. Posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine 88
C. SPREHOD SKOZI POSAMEZNE ŽIVLJENJSKE FAZE NA PODROČJU DDV 90
VI. DELUJEM KOT MALI DAVČNI ZAVEZANEC 90
6.1. Delujem kot mali davčni zavezanec v Sloveniji 90
6.1.1. Administrativne obveznosti malih davčnih zavezancev v Sloveniji 92
6.2. Delujem kot mali davčni zavezanec v Sloveniji in opravljam transakcije v drugih državah članicah 93
6.3. Delujem kot mali davčni zavezanec v Sloveniji in sem dolžan pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV v Sloveniji za določene transakcije
(»atipični davčni zavezanec«)
94
6.3.1. Administrativne obveznosti atipičnih davčnih zavezancev 96
VII. IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV 98
7.1. Pridobitev identifikacijske številke za namene DDV v Sloveniji 98
7.1.1. Zavezujoča (obvezna) pridobitev identifikacijske številke za namene DDV 99
7.1.1.1. Vpliv povezanih oseb na pridobitev identifikacijske številke za namene DDV 101
7.1.1.2. Vpliv različnih podjetniških aktivnosti fizične osebe na pridobitev identifikacijske številke za namene DDV 103
7.1.1.3. Obvezna pridobitev identifikacijske številke za namene DDV s strani malih davčnih zavezancev samo za določene zvrsti transakcij (atipični davčni zavezanci) 104
7.1.2. Prostovoljna (neobvezna) pridobitev identifikacijske številke za namene DDV 104
7.1.2.1. Prostovoljna pridobitev identifikacijske številke za namene DDV – želim delovati kot davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV 104
7.1.2.2. Prostovoljna pridobitev identifikacijske številke za namene DDV – želim delovati kot atipični davčni zavezanec za namene pridobitev blaga znotraj Unije 106
7.2. Nekatere posebnosti davčne obravnave prejetih in/ali izvedenih transakcij v povezavi s pridobitvijo identifikacijske številke za namene DDV 107
7.2.1. Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV podam pred pričetkom opravljanja dejavnosti 108
7.2.2. Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV podam, ko že nekaj časa delujem kot mali davčni zavezanec 108
7.3. Pozabil sem pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV – kako postopati? 111
7.4. Težave pri pridobivanju identifikacijske številke za namene DDV 114
VIII. DELUJEM KOT DAVČNI ZAVEZANEC, IDENTIFICIRAN ZA NAMENE DDV 116
8.1. Delujem kot davčni zavezanec in sem izvajalec/prejemnik obdavčljivih transakcij 116
8.1.1. Dobavljam blago in/ali sem prejemnik dobav blaga 117
8.1.1.1. Opredelitev kraja dobave blaga 118
8.1.1.1.1. Opredelitev kraja dobave blaga brez prevoza 119
8.1.1.1.2. Opredelitev kraja dobave blaga s prevozom 119
8.1.1.2. Opredelitev nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri dobavah blaga 122
8.1.1.3. Odbitek DDV za prejete dobave blaga 126
8.1.1.4. Dobave blaga, oproščene plačila DDV 128
8.1.1.4.1. Dobave nepremičnin, oproščene plačila DDV 129
8.1.1.4.2. Dobave blaga znotraj Unije, oproščene plačila DDV 130
8.1.1.4.3. Izvoz blaga iz Unije, oproščen plačila DDV 132
8.1.2. Pridobivam blago znotraj Unije 133
8.1.2.1. Opredelitev kraja pridobitve blaga znotraj Unije 134
8.1.2.2. Opredelitev nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri pridobitvah blaga znotraj Unije 137
8.1.2.3. Odbitek DDV za pridobljeno blago znotraj Unije 138
8.1.2.4. Pridobitve blaga znotraj Unije, oproščene plačila DDV 140
8.1.3. Uvažam blago 141
8.1.3.1. Opredelitev kraja uvoza blaga 141
8.1.3.2. Opredelitev nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri uvozu blaga 143
8.1.3.3. Odbitek DDV za uvoz blaga 144
8.1.3.4. Uvoz blaga, oproščen plačila DDV 145
8.1.4. Opravljam storitve in/ali sem prejemnik storitev 147
8.1.4.1. Opredelitev kraja opravljanja storitev 150
8.1.4.1.1. Splošna pravila glede opredelitve kraja opravljanja storitev 151
8.1.4.1.2. Posebno pravilo glede opredelitve kraja opravljanja storitev – posredniške storitve 153
8.1.4.1.3. Posebno pravilo glede opredelitve kraja opravljanja storitev – storitve v zvezi z nepremičninami 154
8.1.4.1.4. Posebno pravilo glede opredelitve kraja opravljanja storitev – prevozne storitve 155
8.1.4.1.5. Posebno pravilo glede opredelitve kraja opravljanja storitev – storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev, pomožne prevozne storitve ter cenitve in dela na premičninah 158
8.1.4.1.6. Posebno pravilo glede opredelitve kraja opravljanja storitev – restavracijske storitve ter storitve cateringa 160
8.1.4.1.7. Posebno pravilo glede opredelitve kraja opravljanja storitev – najem prevoznih sredstev 161
8.1.4.1.8. Posebno pravilo glede opredelitve kraja opravljanja storitev – telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve 163
8.1.4.1.9. Posebno pravilo glede opredelitve kraja opravljanja storitev – opravljanje določenih storitev osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež zunaj Unije 164
8.1.4.2. Opredelitev nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri opravljanju storitev 165
8.1.4.3. Odbitek DDV za prejete storitve 168
8.1.4.4. Storitve, oproščene plačila DDV 170
8.1.4.4.1. Najem oziroma zakup nepremičnin, oproščen plačila DDV 170
8.1.4.4.2. Storitve v povezavi z izvozom/uvozom blaga, oproščene plačila DDV 172
8.1.4.4.3. Posredniške storitve, oproščene plačila DDV 173
8.2. Beseda, dve o DDV administraciji 174
8.2.1. Računi za namene DDV 175
8.2.1.1. Kdaj mora račun vsebovati predpisane podatke skladno z določili ZDDV-1 176
8.2.1.2. Vsebina računa 177
8.2.1.3. Predpisani roki za izdajo računov 188
8.2.1.4. Najpogostejše napake pri izdaji računov 190
8.2.2. Naknadni popravek davčne osnove 192
8.2.2.1. Popravek davčne osnove pri preklicu naročila, vračilu ali znižanju cene 193
8.2.2.2. Posebni primeri popravka davčne osnove 195
8.2.3. Tri temeljna poročila za namene DDV 197
8.2.3.1. Davčni obračun za namene DDV 197
8.2.3.2. Rekapitulacijsko poročilo 200
8.2.3.3. Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1) 202
8.3. Beseda, dve posebej za komercialiste 204
8.3.1. Enostaven primer: razlikovanje prodajne akcije »Kupiš štiri, plačaš tri« ali »Kupiš tri, enega podarimo« 205
8.3.2. Brezplačno opravljene transakcije 207
8.3.2.1. Brezplačne dobave blaga 207
8.3.2.1.1. Brezplačni poslovni vzorci 210
8.3.2.1.2. Darila 212
8.3.2.2. Brezplačno opravljanje storitev 213
8.4. Beseda, dve o najpogostejših napakah na področju DDV 214
8.4.1. Nekatere najpogostejše napake na področju DDV 215
8.4.1.1. Ohlapna opredelitev dogovorjene cene 216
8.4.1.2. Pravica do izbire za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami 218
8.4.1.2.1. Pravica do izbire za obdavčitev – najem nepremičnine 219
8.4.1.2.2. Pravica do izbire za obdavčitev – dobava nepremičnine 221
8.4.1.3. Opredelitev enotno opravljene transakcije 225
8.4.1.4. Prodaja vrednostnih bonov 229
8.4.1.5. Prenos podjetja za namene DDV 230
8.4.2. Odprava napak na področju DDV 232
8.5. Nekaj primerov za DDV sladokusce 235
IX. PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV 241
9.1. Prenehanje identifikacije za namene DDV – nadaljujem z opravljanjem dejavnosti kot mali davčni zavezanec po posebni ureditvi 242
9.2. Prenehanje identifikacije za namene DDV – prenehanje opravljanja dejavnosti 245
D. NAMESTO ZAKLJUČKA – KRATEK NAGOVOR AVTORJA KNJIGE IN SEZNAM KRATIC, OKRAJŠAV 250

IZSEK IZ KNJIGE

8.4. Beseda, dve o najpogostejših napakah na področju DDV

Tako kot na ostalih davčnih področjih, tako tudi na področju DDV davčni zavezanci delajo napake. Posledice storjenih davčnih napak so lahko:

 • dodatna odmera davčne obveznosti ali znižanje izkazanega presežka DDV za vračilo in/ali
 • obračunane zamudne obresti in/ali
 • denarna ali druga kazen za storjeni prekršek/storjeno kaznivo dejanje.

Če je davčni zavezanec storil napako hote ali nehote, lahko to vpliva samo na višino odmerjene kazni za nastali prekršek ali na težo storjenega kaznivega dejanja. Skratka, »neznanje ni izgovor«, potencialno je lahko le olajševalna okoliščina.

Znesek dodatno odmerjenega DDV s strani davčnega organa se giblje kar med 30% in 40% od celotno odmerjenih dodatnih davčnih obveznosti! Vsekakor gre za zaskrbljujoč podatek, na podlagi katerega lahko podamo različne sklepe:

 • davčni organ »najraje« nadzira izpolnjevanje davčnih obveznosti na področju DDV, tudi zaradi njegove administrativnosti;
 • tematika DDV je izredno zahtevna zaradi njene kompleksnosti in obsežnosti;
 • osebe, ki storijo največ napak na področju DDV, posvečajo premalo pozornosti izobraževanju na navedenem področju;
 • zaradi specifičnosti pobiranja dajatev na področju DDV je to področje tudi »zanimivo« za davčne zavezance, ki namenoma utajujejo davčne obveznosti (primeroma: »davčni vrtiljaki« na področju DDV znotraj Unije itd.).

V nadaljevanju so predstavljene nekatere najpogostejše napake na področju DDV, pri čemer je dobro vedeti, da se lahko posledice nekaterih storjenih napak »omilijo« z odpravo napak, preden te napake ugotovi davčni organ sam.

Informacija: več o pomenu DDV za slovenski proračun in o ugotovitvah davčnega nadzora v Sloveniji si lahko preberete v tej knjigi pod točko 2.3.


8.4.1. Nekatere najpogostejše napake na področju DDV

Napake na področju DDV se dogajajo zaradi:

 • nepravilne opredelitve kraja opravljanja transakcij;
 • nepravilne opredelitve vsebine opravljenih transakcij;
 • napačno uporabljene davčne stopnje za izvedene obdavčene transakcije;
 • izkazovanja obračunanega DDV in/ali izkazovanja pravice do odbitka DDV v nepravilnih davčnih obdobjih;
 • napačne opredelitve plačnika DDV;
 • administrativnih napak;
 • nezadostnega preverjanja identifikacijskih številk za namene DDV poslovnih partnerjev …

Posledice storjenih napak lahko nosijo izvajalci transakcij ali prejemniki transakcij, v mnogih primerih pa kar oboji.

Nasvet: z občasnim preverjanjem ponavljajočih se transakcij (njihove vsebine, vaših poslovnih partnerjev …) ali občasnih transakcij večjih vrednosti, kljub temu, da se davčni predpis ni spremenil, minimizirate vaša davčna tveganja.

Nekatere pogostejše, obsežnejše, vrednostno bolj obremenjujoče napake so predstavljene z naslednjimi primeri:

 • prepozen vstop v sistem DDV. Informacija: kako postopati v primerih, če »pozabite« pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV ali se soočate z drugimi težavami v povezavi s pridobitvijo identifikacijske številke za namene DDV, je podrobneje opisano v tej knjigi pod točko 7.3. in 7.4.;
 • ohlapna opredelitev dogovorjene cene;
 • izbira za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami;
 • opredelitev enotno opravljene transakcije;
 • prodaja vrednostnih bonov;
 • prenos podjetja za namene DDV.

8.4.1.1. Ohlapna opredelitev dogovorjene cene

Z ohlapno opredelitvijo dogovorjene cene, ne glede na to, ali gre za ustni dogovor, pogodbeno dogovorjeno ceno ali drug primer, je mišljeno predvsem to, da se kupec in prodajalec ne dogovorita oziroma iz pogodbenih določil ne izvira, ali cena vsebuje (vključuje) tudi DDV.

Ne glede na to, ali je davčni zavezanec opravil transakcijo osebi (subjektu), ki ni davčni zavezanec ali drugemu davčnemu zavezancu, je sestavni del dogovorjene cene tudi informacija, ali le-ta vsebuje ali ne vsebuje DDV. Že Zakon o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot) določa v povezavi z opravljenimi transakcijami končnim potrošnikom, da:

 • mora podjetje za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, vidno označiti ceno, ki vključuje davek na dodano vrednost v primeru, da je podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost;
 • se z globo 1.200,00 EUR kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 400,00 EUR pa odgovorna oseba teh subjektov, če za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, ne označi cene ali je vidno ne označi oziroma označena cena ne vključuje davka na dodano vrednost v primeru, da je podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost.

Določila ZVPot seveda veljajo le za transakcije, za katere se šteje, da je kraj opravljanja transakcij v Sloveniji. Ne glede na to pa je potrebno opozoriti, da evropska sodna praksa s področja DDV tolmači vsebino Direktive Sveta 2006/112/ES v povezavi z opredelitvijo davčne osnove prav tako v smeri, da predstavlja dogovorjena cena vedno bruto ceno z DDV, v kolikor to iz dogovora med pogodbenima strankama ni posebej razvidno. Davčni zavezanci morajo upoštevati za vsako opravljeno transakcijo, za katero se šteje, da je kraj opravljanja transakcije v kateri koli državi članici (torej tudi v Sloveniji) in so v tej državi plačniki DDV, tudi naslednje opozorilo in nasvet.

Opozorilo: primeroma, v kolikor iz pogodbene cene ni razvidno, če le-ta vsebuje DDV, se šteje, da je DDV že vštet v pogodbeni ceni. Isto velja v povezavi z objavo cenikov, če iz cenika ni razvidno, da le-ta vsebuje DDV.

Nasvet: v povezavi z opredelitvijo cene, kadar je dogovorjena neto cena brez DDV, priporočam v sklenjeni pogodbi tudi naslednje zapise:

 • dogovorjene cene so neto cene, ki ne vsebujejo DDV;
 • na dogovorjeno neto ceno se v primeru, kadar se za navedeno transakcijo obračuna DDV, le-ta obračuna skladno s predpisano davčno stopnjo ob nastanku obveznosti obračuna DDV;
 • v kolikor je plačnik DDV za navedeno transakcijo izvajalec transakcije, se k navedeni neto ceni prišteje še znesek DDV, ki zvišuje skupni znesek za plačilo s strani prejemnika transakcije.

V povezavi z opredelitvijo cene, kadar le-ta vsebuje DDV, priporočam v sklenjeni pogodbi tudi naslednje zapise:

 • pogodbeno dogovorjena cena že vsebuje DDV po predpisani (primeroma) splošni 22% davčni stopnji. Predpisana davčna stopnja za navedeno transakcijo je izkazana glede na vsebino davčnega predpisa na dan sklenitve te pogodbe;
 • v kolikor se v času trajanja te pogodbe spremeni višina predpisane davčne stopnje ali se spremeni način obdavčitve te transakcije skladno z določili ZDDV-1, se temu ustrezno tudi spremeni pogodbeno dogovorjena cena, ne glede na to, ali gre za zvišanje ali znižanje dogovorjene cene za plačilo.

Priporočilo: glej tudi naslednjo sodbo Sodišča EU:

 • Sodišče EU, združeni zadevi C-249/12 in C-250/12 z dne 07.11.2013, C. Tulica in C. I. Plavosin (Romunija), vsebina sodbe TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI, KI JIH OPRAVLJAJO FIZIČNE OSEBE – Določitev dolgovanega DDV, kadar se stranki ob sklenitvi pogodbe glede njega nista nič dogovorili.
SE NADALJUJE ... (v knjigi)

POŠTENA CENA

Knjigo vam ponujam po pošteni ceni, kot sem jo tudi sam pripravljen odšteti za tovrstno kvalitetno strokovno literaturo.

 
Članstvo
 
Spletna stran
Neto cena
knjige
Cena knjige
z DDV
Takojšen
popust
DELUX klub davkoplačevalcev www.SuperDavki.com 19,18 € 21,00 € več kot 60%
SUPER/DDV klub davkoplačevalcev www.SuperDavki.com, www.DDVpoznavalec.si 29,22 € 32,00 € več kot 40%
Klub davkoplačevalcev www.Davkoplacevalci.com 39,27 € 43,00 € več kot 20%
Ostali / 49,32 € 54,00 € /

ŽELITE ŠE NEKAJ VEČ

Želite, da vas obiščem in izvedem v vaših poslovnih prostorih interno izobraževanje pod naslovom Dobro Da Vem?

Najtežje stvari so mi najbolj pri srcu. Nič ni težjega od tega, da dosežeš pri ciljni skupini navedenega izobraževanja (komercialisti, pravniki, managerji …), da le-ta pozorno spremlja in aktivno sodeluje pri izvedbi osnovnega usposabljanja s področja DDV. In nič ni lepšega od tega, da le-ti po zaključenem izobraževanju še kar naprej postavljajo vprašanja, ker … prej še vprašanj niso znali pravilno postaviti.


Knjiga Dobro Da vem služi kot gradivo za navedeno izobraževanje.
Izobraževanje se prilagodi dejavnosti naročnika storitve.
Info: Za več informacij mi lahko pišete na info@bilans.si ali pokličete na
(02) 23 111 10.

TRI DODATNA PRIPOROČILA

Knjiga “Dobro Da Vem” je primerno poslovno darilo.
 

Vsem, ne glede na članstvo, ponujam davčni mercedes za ceno skiroja:

 • po ceni 19,18 EUR neto brez DDV/izvod knjige, v kolikor kupite 5 ali več knjig.Naročite svoj izvod

Knjiga “Dobro Da Vem“ je lahko tudi sestavni del internega izobraževanja, ki ga lahko izvedemo pri vas.

Nekaj osnovnih informacij za interno izobraževanje s področja DDV, ki je namenjeno vsem poslovnim funkcijam, lahko prejmete na povezavi TUKAJ

Postanite naš član.
 

Iskreno povedano, kot davčni svetovalec, predavatelj, direktor, komercialist ... (v mojem podjetju sem neke vrste »večfunkcionalna« oseba), si več ne znam predstavljati svojega dela brez

Mojemu mnenju se pridružuje tudi več kot 1000 ostalih uporabnikov.

Naročilo knjige

Vaši podatki (izpolnite podatke)

DOBRO DA VEM - DDV ZA VSAKDANJO RABO


Pomembno

Po izvedbi naročila boste prejeli predračun na vaš elektronski naslov ali po pošti.

Izvedeno naročilo potrdite s plačilom na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o.:
02280-0091114744 ter sklic 1000+vaša davčna številka (podjetja).

Knjiga bo odposlana najkasneje v roku 2 delovnih dni po izvedbi plačila.

ZALOŽNIK


DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o.
Ulica heroja Bračiča 6
2000 Maribor
Davčna številka: 94689741

Telefon: (02) 23 111 24 ali (02) 23 111 10
Telefax: (02) 23 111 20, 23 111 21
Elektronski naslov: info@DDVpoznavalec.si

www.Bilans.si
www.DDVpoznavalec.si
www.SuperDavki.com
www.Davkoplacevalci.com